اطلاعات کشورها درباره کشور کوبا

درباره tank destroyer at the Museum

tank destroyer at the Museum
tank destroyer at the Museum
Cuban SU 100 Model 1969 tank destroyer at the Museum of the Revolution , Cuba